Ouderbetrokkenheid

Ouders en leerkrachten streven beiden naar wat het beste is voor de ontwikkeling en het leren van de kinderen. Daarom hechten wij aan een open en constructieve samenwerking met ouders.
Onze schoolraad is een hierin een belangrijke gesprekspartner en klankbord. Twee personen uit de schoolraad hebben zitting in de medezeggenschapsraad (MR). Naast de ouders zitten er twee personeelsleden in de MR die zich namens het team met de medezeggenschap bezighouden.

Buitenom de formele momenten zoals de informatieavond aan het begin van het jaar, de kennismakingsgesprekken met nieuwe ouders, de driegesprekken waarbij zowel ouders, als leerkracht en kind aanwezig zijn, zijn er natuurlijk ook de informele momenten om de leerkracht te spreken. Even voor of na schooltijd bij een korte mededeling en als ouders langer willen spreken kan er altijd een afspraak gemaakt worden.
Verder zijn er diverse commissies waarin ouders hun steentje aan de school bij kunnen dragen.
Belangrijk is dat ouders altijd welkom zijn in de school en geen schroom moeten voelen als er vragen, zorgen of goede ideeën zijn. Samen zijn we er immers voor de kinderen.